We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Zapisz sie do naszego Newsletter'a i odbierz kod rabatowy 5%! | Zamówienia powyżej 200zł = wysyłka gratis!
Mój koszyk
0.00 
Mój koszyk
0.00 
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.korana.pl

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.korana.pl/sklep;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.korana.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę sztuk Towaru;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KORANA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.korana.pl/.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług Sklep internetowy KORANA, działający pod adresem www.korana.pl/sklep, prowadzony jest przez PRODUCENTA KOSMETYKÓW NATURALNYCH KORANA N.H.A. Nicpoń, M.Bielesz (zwanym dalej również KORANA) SP.J., Ul. Spółdzielczości 20, 40-642 Katowice, NIP: 6340198702, REGON: 270137238 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000359008.

 

Telefon/Fax: 32 352-31-50

Adres e-mail: biuro@korana.pl, korana@korana.pl

 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KORANA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.korana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie (założeniu konta), po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

KORANA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KORANA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KORANA.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KORANA,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 7:00-15:00.

 

 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.korana.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia („Kupuję i płacę”) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KORANA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. UMOWA O ZAŁOŻENIE KONTA

 

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia Sprzedawcy pocztą lub e-mailem na adres podany w § 2 ust. 3. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
 • podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

 

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

 1. DOSTAWA

 

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o. o.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Producent Kosmetyków Naturalnych Korana N.H.A. Nicpoń, M.Bielesz Sp.J. znajdującym się przy ul. Spółdzielczości 20, 40-642 Katowice Polska od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

Koszty dostawy wynoszą w przypadku dostawy przez:

 • Firmę kurierskią DHL Express (Poland) Sp. z o. o. – 15,99 zł.
 • Pocztę Polską odpowiednio w wypadku wyboru:

– paczki ekonomicznej – 9,00 zł,

– paczki priorytetowej – 11,00 zł,

– przesyłki pobraniowej – 15,00 zł.

 

Termin realizacji w przypadku dostawy przez:

 • Firmę kurierskiej DHL Express – czas dostawy maksymalnie 1-2 dni robocze
 • Poczty Polskiej – czas dostawy odpowiednio:

– paczki ekonomicznej – od 1 do 3 dni,

– paczki priorytetowej – od 1 do 2 dni,

– przesyłki pobraniowej – od 1 do 3 dni.

 

W wyjątkowych wypadkach wynikających z przyczyn nie dotyczących KORANA przesyłka może być dostarczona z opóźnieniem. W takim przypadku KORANA, po uzyskaniu informacji od Klienta o opóźnieniu w dostawie, poinformuje Klienta niezwłocznie o ostatecznym terminie dostarczenia przesyłki.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na końcu niniejszej strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

W wyjątkowych przypadkach braku na stanie towaru zamówionego przez Klienta, KORANA zawiadomi go niezwłocznie o zaistniałej sytuacji celem ustalenia dalszego postępowania.

Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem bankowym,
 • za pobraniem (dodatkowa opłata do przesyłki ekonomicznej w wysokości: 6,00 PLN),
 • płatnością w systemie Przelewy 24 (prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności poprzez Przelewy 24 lub przelewem bankowym.

Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

 • w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • przy płatności szybkim przelewem internetowym (Przelewy 24)- po otrzymaniu z systemy operatora płatności informacji o jej realizacji.

Sprzedawca poinformuje każdorazowo Klienta o statusie jego zamówienia.

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 ust. 3 Regulaminu).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

 

KORANA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać pisemnie na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 ust. 3.

W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

KORANA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KORANA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby spółki lub na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

KORANA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KORANA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KORANA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KORANA.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o właściwe przepisy prawa polskiego.